Baikal

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

Bai・kal

/baikl/
[名]Lake, バイカル湖:シベリア南部.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例