abaca

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

a・ba・ca

/bk/
[名][U]
1 マニラアサ.
2 (ロープ用)マニラアサの繊維.
[スペイン語←タガログ語abaká]

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例