avadavat

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

av・a・da・vat

/ǽvdvt | ––/
[名]《鳥》ベニスズメ(amadavat):アジア産, カエデチョウ科.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例