brachylogy

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

bra・chyl・o・gy

/brkíldi/
[名]要語省略.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例