chlamydia

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

chla・myd・i・a

/klmídi/
[名]クラミジア(感染症).

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例