chrestomathy

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

chres・tom・a・thy

/krestmθi | -tm-/
[名](特に外国語学習用の)名句集, 名文選集.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例