crake

プログレッシブ英和中辞典(第5版)の解説

crake
/kréik/

[名]《鳥類》クイナ,(特に)ウズラクイナ

出典 小学館「プログレッシブ英和中辞典(第5版)」プログレッシブ英和中辞典(第5版)について 情報 | 凡例