flotsam and jetsam

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

flot・sam (and jétsam)

/fltsm | flt-/
[U]
1 (遭難船の)漂流物, 浮き荷. ⇒JETSAM, LAGAN
2 がらくた, くず.
3 ((集合的))浮浪者, やくざ者;流民.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例