gluey

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

glue・y

/i/
[形](-i・er, -i・est)
1 にかわ(質)の;粘り着く.
2 にかわのついた[を塗った].
glú・ey・ness
[名]

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例