immuno-

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

im・mu・no-

/ímjunou-, -n-/
「免疫(の)」
 • immunocytochemistry
  免疫細胞化学
 • immunopathology
  免疫病理学
 • immunohistochemistry
  免疫組織化学
 • immunohematology
  免疫血液学.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例