mesocephalic

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

mèso・cephálic

[形]中頭の;《解剖学》中脳の.
━━[名]中頭の人.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例