moksha

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

mo・ksha

/móuk/
[名](仏教・ヒンズー教などで)解脱げだつ. (またmo・ksa /móuks/
[サンスクリット]

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例