propane

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

pro・pane

/próupein/
[名][U]《化学》プロパン(ガス).

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例