shikar

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

shi・kar

/ikr/
[名][U][C](インドで)狩猟.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例