shitsky

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

shits・ky

/ítski/
[名]((米俗))くそ野郎.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例