spitz

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

spitz

/spíts/
[名]スピッツ犬;(特に)Pomeranian.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例