vas deferens

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

vás dé・fe・rens

/défrènz/
(複 vása de・fe・rén・ti・a /dèfréni/)《解剖学・動物学》輸精管, 精管.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例