vascular system

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

váscular s&ygrave;stem

《植物》維[脈]管束系.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例