atomy

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

at・o・my

/ǽtmi/
[名]((古))
1 原子, 微粒子.
2 こびと.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例