fetoscopy

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

fe・tos・co・py

/fitskpi | -ts-/
[名]胎児鏡検査.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例