rye whiskey

プログレッシブ英和中辞典(第4版)の解説

rýe whískey

[U]ライウイスキー.

出典|小学館 プログレッシブ英和中辞典(第4版)について | 情報 凡例